Homepage / Organisatie / Stichting Museum Klooster Ter Apel

Stichting Museum Klooster Ter Apel

Museum Klooster Ter Apel wordt bestuurd door de gelijknamige stichting.

Deze stichting heeft ondermeer ten doel het instandhouden en beheren van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, in het bijzonder van het complex onroerende zaken bestaande uit Conventgebouw* van het kloostercomplex met daarbij behorende opstallen, erven, tuinen en omliggende gronden, alsmede het verrichten van al zodanige activiteiten die aan de Kloosterenclave en het Conventgebouw een functie kunnen geven op met name cultureel, religieus en kerkhistorisch terrein in de ruimste zin.

De stichting heeft tevens ten doel het in het Conventgebouw instandhouden van een Museum voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst**, alsmede het verrichten van al zodanige activiteiten die behoren tot de taken van een museum.

Toren Kloosterkerk

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het scheppen van voorwaarden gericht op de bevordering van het cultuurhistorisch besef, toerisme, educatie en recreatie, alsmede het verwerven, beheren, tentoonstellen en onderzoeken van de aan het Conventgebouw gerelateerde kunst- en geloofsobjecten, objecten met betrekking tot de geschiedenis van de Orde van het Heilig Kruis, de klooster- en kerkgeschiedenis van de provincie Groningen, de pelgrimsroute van Groningen tot D-Münster i/W, de rol van het klooster in de geschiedenis van Westerwolde en de geloofsstrijd in de grensregio van de zestiende en zeventiende eeuw.

Bestuur drs.ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
dr. R.F.E. Wolf, secretaris
drs. H.H. Keuker RA, penningmeester
K. Levenga
drs. W.J. Witteveen

Directie drs. M. Brouwer

Culturele ANBI status Stichting Museum Klooster Ter Apel heeft sinds 2012 de culturele ANBI status (RSIN 809302068). Donateurs van culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel, omdat er een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie ook: Informatie Fiscale Giftenaftrek.

Governance Code Cultuur Stichting Museum Klooster Ter Apel ondersteunt de Governance Code Cultuur en past deze toe. De Governance Code Cultuur is een instrument om te gebruiken voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

*

Sinds 1992 behoort Klooster Ter Apel tot de UNESCO 'Top 100' van onroerende objecten in Nederland, beschermd krachtens internationaal recht. Deze kwaliteitsgarantie bevestigt de unieke status van Klooster Ter Apel en de onvervangbaarheid ervan.

**

Op 27 april 2006 is Museum Klooster Ter Apel opgenomen in het Nederlands Museumregister.

2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl