Homepage / Organisatie / Donateurs / Introductie & aanbeveling

Museum Klooster Ter Apel:
een Offer Waard!

Het in 1465 gestichte Klooster Ter Apel is een van de weinig overgebleven middeleeuwse plattelands­kloosters in Noordwest Europa; het enige nog bestaande in de provincie Groningen.

Donateur worden Om dit Top 100 Monument te kunnen behouden is geld nodig. Graag richten wij ons tot u die meent dat dit unieke monument niet teloor mag gaan. Omdat u de historie in de Zuidoosthoek van Groningen wilt laten voortleven, graag deel­neemt aan rondleidingen of tentoonstellingen bezoekt. Omdat u zich tot dié mensen rekent die iets hebben met dit unieke erfgoed.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dat kan via deze pagina. Wilt u een jaarlijkse bijdrage leveren en genieten van een aantal voordelen zoals gratis toegang tot het museum? Voor een minimumbedrag van € 25,00 bent u al particulier donateur van
Museum Klooster Ter Apel. Voor minimaal € 250,00 bent u zakelijk donateur.
Voor uw bijdrage zijn wij u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Meer informatie Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via 0599 581370 of per e-mail.

Aanbeveling

Geachte dames en heren,

Van oudsher zijn Kloosters altijd van grote betekenis voor hun omgeving geweest. In het bijzonder gold dat ook voor het Kruisherenklooster Domus Novae Lucis van de nederzetting 'Apell'. De invloed daarvan op de bevolking van Westerwolde was groot, want het Klooster beschikte over faciliteiten en de monniken droegen in belangrijke mate bij aan de geestelijke ontwikkeling van de buitenwereld, en brachten een zekere welvaart.

Maar eeuwen zijn voorbij gegaan en andere tijden hebben het beeld gekeerd, want het Klooster, eertijds in hoge mate zelfvoorzienend, is afhankelijk geworden van bijdragen van overheden en van schenkingen en donaties van derden. Laat ons daarom, omgekeerd, iets teruggeven van de gift die het Klooster en haar bewoners voor onze voorouders ooit was, opdat dit fraaie Monument behouden blijft, en de herinnering levend wordt gehouden aan 'oude' spirituele waarden als soberheid, eenvoud, dienstbaarheid en rust, waaraan onze moderne samenleving een tekort lijkt te krijgen.

Het beleid van het bestuur van de Stichting Museum Klooster Ter Apel is, in hoofdzaak, gericht op het instandhouden van dit unieke middeleeuwse plattelandsklooster, dat in 1992 door het ministerie van CRM is aangewezen als één van de Top-100 monumenten van Nederland, en voorts op een zodanige inrichting van het gebouw, dat het verhaal van dit Klooster en alle andere 35 kloosters die de Provincie Groningen ooit telde - hoe de monniken leefden en werkten - zich als het ware zelf vertelt.

Wij bevelen Museum Klooster Ter Apel van harte bij u aan en verzoeken u aan dit aloude, gave gebouw uw geldelijke steun te willen verlenen.

Bestuur en Directie Museum Klooster Ter Apel

Koorbanken met offerblok Koorbanken met offerblok
2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl